Pravidlá súťaže

Úplné pravidlá súťaže Dr. Oetker „Veľká letná želírovacia súťaž“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Veľká letná želírovacia súťaž“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže (ďalej len „pravidlá súťaže“). Tieto pravidlá môžu byť zmenené formou písomných dodatkov organizátora súťaže k tomuto dokumentu.

1. Organizátor súťaže:
Spoločnosť Dr. Oetker, spol. s r. o., so sídlom Ľadová 14, Bratislava 811 05, Slovenská republika, IČO: 17331358, registrovaná v Obchodnom registri OS Bratislava 1, 1577/B. (ďalej len „organizátor“). 

2. Doba a miesto uskutočnenia súťaže:

Súťaž prebieha od 3. 6. 2024 do 5. 8. 2024 vrátane (ďalej len „doba uskutočnenia súťaže“), na celom území Slovenskej republiky.
Jednotlivých deväť súťažných kôl prebehne v termíne od 3. 6. 2024 do 4. 8. 2024 vrátane. 

3. Ceny v súťaži:
V prípade riadneho zapojenia sa do súťaže a splnenia všetkých podmienok súťaže uvedených v týchto pravidlách súťaže môžu súťažiaci vyhrať nasledujúce výhry.

3.1 Výhra v súťaži je:

Balíček Dr. Oetker: 2× Kyselina citrónová MAXI, 1× Želírovací cukor Extra 2:1, 1× Želírovací cukor Super 3:1, 1× Želírovací cukor so stéviou 3:1, 2× Pektín, 1× Pomôcka na konzervovanie, 2× Gelfix 1:1, 2× Gelfix 2:1, 2× Gelfix 3:1 a 2× Sirupfix, 1× Ovsená kaša Jablká, škorica, 1× Ovsená kaša Kokos, 1× Ovsená kaša Natural Ľan, chia, 1× Ovsená kaša Vanilka, 1× Ovsená kaša Čokoláda, 1× Premium Ovsená kaša Belgická čokoláda & kakaové bôby, 1× Premium Ovsená kaša Brusnice, magnézium & inulín, 1× Ryžová kaša Jablká, škorica, 1× Ryžová kaša Jahody, CHIA, 1× Ryžová kaša Marhuľa, 1× Ryžová kaša Natural, CHIA, 1× Ryžová kaša Vanilka a 1× Ryžová kaša Čokoláda. 

V každom súťažnom kole bude odovzdaných 10 výhier. Celkovo bude v súťaži odovzdaných 90 výhier.

4. Podmienky účasti v súťaži:

4.1 Súťažiacim môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky. 

4.2 Ďalšou dôležitou podmienkou riadnej účasti je okrem iného:
a) vyplnenie registračného formulára na internetovej stránke organizátora: https://zavaranie.sutazoetker.sk (ďalej len „internetová stránka“) v rozsahu nevyhnutných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa (ktorá slúži zároveň ako prihlasovacie meno) a heslo. 

4.3 Do súťaže sa jeden súťažiaci môže registrovať počas doby jej trvania len raz. 

4.4 Zo súťaže sú vylúčení všetci zástupcovia a zamestnanci organizátora, rovnako ako aj osoby im blízke podľa ustanovenia§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. z., občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“). V prípade, že sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti dodatočne dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora súťaže. V prípade, že sa dodatočne zistí, že výherca je zamestnancom organizátora súťaže alebo osobou jemu blízkou a tento už cenu prevzal, je povinný túto cenu bez omeškania vrátiť späť organizátorovi súťaže, a ak to už pre povahu veci nie je možné, je povinný nahradiť organizátorovi súťaže celú hodnotu ceny. 

4.5 Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho zo súťaže, a to obzvlášť v prípade podozrenia, že súťažiaci dosiahol účasť alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže či v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, že pôjde o konanie súťažiacej či inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné a bez možnosti odvolania. 

5. Podstata a vyhodnotenie súťaže: 

5.1 Podstata súťaže spočíva v správnom zodpovedaní vedomostných otázok určených pre súťažiacich. O správnosti jednotlivých odpovedí rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. 

5.2 Súťažné kolá

i. Deväť kôl súťaže bude trvať od 3. 6. 2024 do 4. 8. 2024 (ďalej len „súťažné kolá“).

ii. Súťažné kolá: 1. súťažné kolo 3. 6. – 9. 6. 2024, 2. súťažné kolo 10. 6. – 16. 6. 2024, 3. súťažné kolo 17. 6. – 23. 6. 2024, 4. súťažné kolo 24. 6. – 30. 6. 2024, 5. súťažné kolo 1. 7. – 7. 7. 2024, 6. súťažné kolo 8. 7. – 14. 7. 2024, 7. súťažné kolo 15. 7. – 21. 7. 2024, 8. súťažné kolo 22. 7. – 28. 7. 2024, 9. súťažné kolo 29. 7. – 4. 8. 2024

iii. V každom súťažnom kole budú postupne uverejnené tri súťažné otázky. Na otázky bude možné odpovedať výberom z troch (3) možností, pričom jedna (1) možnosť je správna.

iv. Na otázku bude môcť odpovedať každý súťažiaci, ktorý sa zaregistroval v súlade s článkom 4 týchto pravidiel súťaže (Podmienky účasti v súťaži), pričom na otázky určené na dané súťažné kolo bude môcť odpovedať každý súťažiaci iba raz. V prípade opakovaných odpovedí jedného súťažiaceho na totožnú súťažnú otázku sa k druhej a ďalším odpovediam neprihliada.

v. Na otázky určené na dané súťažné kolo bude možné odpovedať v dobe od 00:00 hod. prvého dňa trvania daného súťažného kola až do 23:59 hod. posledného dňa trvania daného súťažného kola. Následne bude príslušná otázka na dané súťažné obdobie uzavretá a bude otvorená súťažná otázka na ďalšie súťažné obdobie.

vi. Výhercovia súťažných kôl budú určení na základe žrebovania zo všetkých súťažiacich, ktorí správne odpovedali na otázky daného súťažného kola. Žrebovanie výhercov pre dané súťažné kolo prebehne nasledujúci deň, po uzavretí daného kola, do 12:00 hod.

vii. Po žrebovaní bude všetkým výhercom odoslaný e-mail s informáciou o výhre. Informačný e-mail bude súťažiacim odoslaný najneskôr deň nasledujúci po žrebovaní do 15:00 hod.

viii. 10 vyžrebovaných výhercov daného súťažného kola získa výhry podľa odst. 3.1 týchto pravidiel súťaže.

ix. Po skončení súťažného kola, budú vždy nasledujúci deň na internetovej stránke, zverejnení výhercovia. 

5.3 Žrebovanie výhercov cien súťaže pre príslušné kolo súťaže a finálové kolo súťaže zaistí organizátor.

5.4 Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže namiesto udelenej výhry súťaže resp. hlavnej výhry finančnú kompenzáciu vo výške bežnej predajnej ceny výhry súťaže alebo hlavnej výhry alebo akúkoľvek inú vecnú cenu. 

5.5 Výhercovia budú o výhrach upovedomení bez zbytočného odkladu po ich určení, a to prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na e-mailovú adresu poskytnutú a získanú od daného súťažiaceho zapojením sa do súťaže. Súčasťou upovedomenia výhercu o výhre v súťaži bude aj žiadosť o doplnenie údajov nevyhnutných na odovzdanie výhry. V prípade, ak výherca do piatich (5) pracovných dní odo dňa odoslania upovedomenia danému výhercovi spôsobom uvedeným v upovedomení neposkytne organizátorovi súťaže údaje nevyhnutné na odovzdanie výhry, nárok tohto výhercu na výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. O naložení s výhrou, ktorá nebude z akýchkoľvek dôvodov odovzdaná výhercovi rozhodne s konečnou platnosťou organizátor.

5.6 Odovzdanie výhier bude organizačne zabezpečovať organizátor. Výhra bude výhercovi odoslaná na náklady organizátora prostredníctvom pošty. V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi za dojednaných podmienok odovzdať, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.

5.7 Odovzdanie výhier môže byť podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel súťaže (okrem iného najmä podmienok podľa bodu 4.1 týchto pravidiel súťaže), predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti výhercu ako aj podpisom preberacieho protokolu, pripraveného a poskytnutého zo strany organizátora.

6. Osobitné podmienky súťaže:

6.1. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

6.2. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.

6.3. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami tejto súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

6.4. Výhry v súťaži nie je možné v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka vymáhať súdnou cestou a ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej či nefinančnej povahy.

6.5. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

6.6. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto pravidlá súťaže a rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.

6.7. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke internetovej stránky, vrátane problémov na strane prepravcov výhier, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.

6.8. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty ako aj meniť podmienky odovzdania výhry.

7. Záverečné ustanovenia: 

7.1. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosťi dňom zverejnenia.

7.2. V prípade rozporu ustanovení pravidiel súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel súťaže alebo propagačných materiálov súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel súťaže a výklad organizátora. 

7.3. Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

7.4. Pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na internetovej stránke https://zavaranie.sutazoetker.sk

7.5. Pre prípadné otázky je možné sa obrátiť e-mailom na hotline@oetker.sk

 

V Bratislave, dňa 2. 6. 2024