Registracia

E-mail *
Heslo *
Heslo ešte raz *
Krstné meno *
Priezvisko *
Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov

V rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa v rozsahu ulica, PSČ a mesto (ďalej len „osobné údaje“) spoločnosti Dr. Oetker, spol. s r. o., IČO: 48362425, so sídlom Kladno - Kročehlavy, Americká ul. 2335, PSČ 27201, Česká republika (ďalej len „Dr. Oetker“ alebo „správca“) ako správcovi osobných údajov na spracovanie mojich osobných údajov s cieľom účasti v súťaži „Letnej želírovacie súťaži“ (ďalej len „súťaž“) a prípadné odovzdanie výhry v súťaži.

Súhlas udeľujem až do okamihu, kedy budem informovaný/á o výsledkoch súťaže po jej ukončení, predpokladanom dňa 13.8.2024, a v prípade výhry v súťaži až do okamihu odovzdania tejto výhry. Spoločnosť Dr. Oetker vykoná likvidáciu osobných údajov bezodkladne po zániku účelu ich spracovania, t. j. po rozoslaní informácií o výsledkoch súťaže po jej ukončení a u výhercov v súťaži najskôr po odovzdaní výhier.

Pred udelením súhlasu ma Spoločnosť Dr. Oetker ďalej poučila o mojich právach vo vzťahu k osobným údajom, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“), najmä o práve:

 • tento súhlas kedykoľvek odvolať
 • získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje sú či nie sú spracovávané
 • získať prístup k osobným údajom a informáciám ohľadne:
  • účelu spracovania
  • kategórie dotknutých osobných údajov
  • príjemcu alebo kategórie príjemcov,ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä ak by išlo o príjemcov z tretích krajín mimo EÚ a medzinárodné organizácie
  • plánovanej doby uloženia osobných údajov a v prípade jej neurčiteľnosti ohľadne kritérií použitých na stanovenie tejto doby
  • existencie práva požadovať od správcov opravu alebo výmaz osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
  • zdroja osobných údajov, ak tieto neboli získané odo mňa
  • skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a prinajmenšom v týchto prípadoch dostať zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre subjekt údajov
  • vhodných záruk vzťahujúcich sa na odovzdanie, ak by sa osobné údaje odovzdávali do tretej krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii
 • nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by malo pre mňa právne účinky alebo by sa ma podobným spôsobom významne dotýkalo, okrem prípadov, kedy by rozhodnutie bolo založené na mojom výslovnom súhlase
 • podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu, najmä v členskom štáte môjho obvyklého bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa domnievam, že spracovaním osobných údajov je porušené GDPR, ako aj o práve na účinnú súdnu ochranu proti právne záväznému rozhodnutiu dozorného úradu
 • dostať od správcu alebo spracovateľa náhradu spôsobenej ujmy ak v dôsledku porušenia GDPR utrpím hmotnú či nehmotnú ujmu
 • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, a to aj elektronickou formou
 • požadovať opravu osobných údajov bez zbytočného odkladu a ich doplnenie v prípade neúplnosti, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia
 • požadovať výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu, ak
  • už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené
  • súhlas odvolám a neexistuje iný právny dôvod na ich spracovanie
  • boli osobné údaje spracované protiprávne
  • osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti podľa právnych predpisov
 • získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte
 • odovzdať osobné údaje inému správcovi bez prekážok, a to aj prostredníctvom spoločnosti Dr. Oetker, ak je to technicky možné
 • požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, ak:
  • popriem ich presnosť, a to po dobu potrebnú na overenie ich presnosti
  • je spracovanie protiprávne a namiesto výmazu osobných údajov požiadam o obmedzenie ich použitia
  • správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale požaduje ich na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov
  • vznesiem námietku proti ich spracovaniu, až do doby overenia, či oprávnené dôvody správcov prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na mojej strane
Spoločnosť Dr. Oetker ma informovala, že nemá úmysel odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Poskytnutie osobných údajov je založené na tomto súhlase. Plánovaná doba uloženia osobných údajov je po celú dobu trvania tohto súhlasu až do jeho prípadného odvolania, ak nezanikne dôvod spracovania osobných údajov iným spôsobom skôr.

Spoločnosť Dr. Oetker ma informovala, že k automatickému rozhodovaniu ani profilovaniu v zmysle GDPR dochádzať nebude.

Spoločnosť Dr. Oetker ma upozornila tiež na moje právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, vrátane profilovania, z dôvodov týkajúcich sa mojej konkrétnej situácie. Právo kedykoľvek vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa mojej konkrétnej situácie mi podľa oznámenia spoločnosti Dr. Oetker náleží aj v prípade spracovania osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania s tým súvisiaceho.

Súčasne prehlasujem, že osobné údaje poskytujem spoločnosti Dr. Oetker sám/sama za svoju osobu slobodne a dobrovoľne a som starší ako 18 rokov.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a pravidlami súťaže *
Pokračovať